Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řekli o Falcovi

7. 1. 2008

Originál: „Er hat nie vergessen, wo er herkommt, wo er sein Talent gelernt hat, aber er musste auch auf international, auf amerikanisch machen, damit die Amerikaner etwas mit ihm anfangen konnten.“

 

Překlad: „Nikdy nezapomněl, odkud pochází, kde se naučil své schopnosti, ale musel tvořit také mezinárodně, pro Američany, aby si s ním Američané něco začali.“

Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star

 

 

 

Originál: „Er war wirklich ein musikaliches Genie und ein künstlerischer Botschafter Österreichs in der ganzen Welt.“

 

Překlad: „Byl opravdový hudební génius a umělecký velvyslanec Rakouska v celém světě.“

Helmut Zilk, vídeňský starosta

 

 

 

Originál: „Für mich ist der Wolfgang Amadeus der Popmusik.“

 

Překlad: „Pro mě je Wolfgangem Amadeem populární hudby.“

Peter Alexander, legendární bavič

 

 

 

Originál: „Falco ist professionell, er weiss, was er mag und was nicht. Mit ihm zu arbeiten hat Spass gemacht, aber es war auch ein harter Job.“

 

Překlad: „Falco je profesionální, on ví, co má rád a co ne. Pracovat s ním mi dělalo radost, ale byla to také těžká práce.“

Brigitte Nielsen, partnerka v duetu „Body next to Body“

 

 

 

Originál: „Falco hat niemand erfunden. Falco war Falco, und als solcher hat er sich selbst erfunden.“

 

Překlad: „Falca nikdo neobjevil. Falco byl Falco a jako takový objevil sám sebe.“

Markus Spiegel, Falcův objevitel

 

 

 

Originál: „Er war seiner Zeit immer voraus.“

 

Překlad: „Byl svého času stále napřed.“

Prof. Stefan Weber, „Drahdiwaberl“

 

 

 

Originál: „Er war ein Freund, von dem man wusste, dass man sich auf ihn verlassen kann.“

 

Překlad: „Byl přítel, o kterém jsme věděli, že se na něho můžeme spolehnout.“

Thomas Rabitsch, šéf Falcovy kapely

 

 

 

Originál: „Falco war der einzige österreichische Musiker, der es international zu etwas gebracht hat.“

 

Překlad: „Falco byl jediný rakouský hudebník, který to na mezinárodní scéně někam dotáhl.“

Niki Lauda, majitel letecké společnosti

 

 

 

Originál: „Ich fand Falcos Musik immer toll und wirklich international. Ausserdem hatte Falco Sex-Appeal.“

 

Překlad: „Považovala jsem Falcovu hudbu vždy za báječnou a opravdu mezinárodní. Mimo to měl Falco Sex-Appeal.“

Sonja Kirchberger, filmová hvězda

 

 

 

Originál: „Er war ein Mensch, der sehr mit sich gekämpft hat, aber auch ein sehr interessanter Mann mit tollen Impulsen.“

 

Překlad: „Byl člověk, který se sebou velmi bojoval, ale také velmi zajímavý muž s úžasnými nápady.“

Peter Maffay, rocková hvězda

 

 

 

Originál: „Ein begnadeter Künstler von internationaler Qualität, aber trotzdem mit Wiener Schmäh.“

 

Překlad: „Obdařený umělec s mezinárodními kvalitami, přesto však s vídeňským šmahem.“

Dieter Gorny, jednatel VIVA

 

 

 

Originál: „Was Goethe für Weimar war – wird Falco für Wien sein.“

 

Překlad: „Čím byl Goethe pro Weimar – bude Falco pro Vídeň.“

Wigald Boning, komik

 

 

 

Originál: „Falco war ein verrückter Irrer, der sich auf die Bühne stellte und sagte: ´Das ist mein Wien!´“

 

Překlad: „Falco byl pomatený blázen, který se postavil na pódium a řekl: ´To je moje Vídeň!´“

Smudo, „Die Fantastischen Vier“

 

 

 

Originál: „Im Gegensatz zu dem ´Arschloch´, für das ihn viele vor der postumen ´Heiligsprechung´ hielten, war Hans ein Künstler, der mir wie kein anderer mit übergrossem Respekt begegnete. Dies war mir zwar peinlich, zeigte aber die Unsicherheit eines grossen Künstlers, an dessen Genius ich oft genug gezweifelt habe.

Es ist schade, dass viele Hans´ wahren Wert erst nach seinem Tod zu erkennen scheinen. Dieser fragile Mensch hätte einen Grossteil der ihm nun entgegengebrachten Zuneigung zu seinen Lebzeiten gebraucht und verdient.“

 

Překlad: „V protikladu k hajzlovi, za kterého ho mnozí před posmrtným ´prohlášením za svatého´ považovali, byl Hans umělec, který se ke mně zachoval s převelikou úctou jako žádný jiný. Tohle mi bylo sice trapné, ukázalo to ale nejistotu jednoho velkého umělce, o jehož genialitě jsem dost často pochyboval.

Je škoda, že mnohá Hansova skutečná kvalita vyplouvá na povrch teprve po jeho smrti. Tento křehký člověk by býval potřeboval za svého života mnohem více náklonnosti, která je mu nyní vstřícně předkládána a býval by si ji zasloužil.“

 

Helmut Fest, dlouholetý šéf desek EMI a Falcův příznivec

 

 

 

Originál: „Wir haben uns nicht gerade geliebt, aber in hohen Masse respektiert, und wenn wir uns einmal getroffen haben, dann war es immer sehr lustig. Ewig schade um diesen Kerl!“

 

Překlad: „Neměli jsme se zrovna v lásce, ale ve velkém měřítku jsme se respektovali, a když jsme se jednou potkali, pak to bylo vždy velmi veselé. Věčná škoda tohoto chlapa!“

Wolfgang Ambros, rakouský král popu

 

 

 

Originál: „Falco war der erste, der internationalen Erfolg mit deutschem Sprechgesang hatte, und da kann man sich nur verbeugen, denn er war genial.“

 

Překlad: „Falco byl první, který měl mezinárodní úspěch s německým zpěvem, a proto se můžeme jen poklonit, neboť byl geniální.“

Lee & Jazzy, „Tic Tac Two“

 

 

 

Originál: „Er hat es geschafft, in den Pophimmel zu kommen.“

 

Překlad: „On to dokázal, dostal se do popového nebe.“

Wickerl Adam, člen „Hallucination Company“

 

 

 

Originál: „Falco war für mich immer der einzige österreichische Künstler, der kein solcher war.“

 

Překlad: „Falco byl pro mě vždy jediný rakouský umělec, který jiný takový nebyl.“

Andi Egger, Rock Produktion

 

 

 

Originál: „Die viel zu frühe Abberufung unseres geliebten Hans von der Bühne dieser Welt hat uns tief getroffen. Wir werden es nie verstehen, lernen aber langsam damit umzugehen. Sein Werk macht ihn unsterblich.“

 

Překlad: „Tohle příliš brzké odvolání našeho milovaného Hanse z pódia tohoto světa se nás hluboce dotklo. Nikdy to nepochopíme, zkoušíme se s tím ale pomalu smířit. Jeho dílo ho činí nesmrtelným.“

Manfred Rehling, Falcův strýc

 

 

 

Originál: „Er war Pionier, und jetzt ist er auch wieder Pionier – vorgereist in andere Konzertsäle, andere Sphären. Also für mich bleibt Falco. So richtig weg ist er gar nicht. Falco sollte zu den ewigen fixen Grössen der deutschen Popmusik dazugehören.“

 

Překlad: „Byl průkopník a nyní je tedy opět průkopníkem – odcestoval do jiných koncertních sálů, jiných oblastí. Čili pro mě zůstává Falcem. Ale není tak opravdu pryč. Falco by měl patřit k věčným a stálým velikánům německé populární hudby.“

Udo Lindenberg, rocková hvězda

 

 

 

Originál: „Ein genialer Zerrissener, ein hochtalentierter, hochintelligenter Musiker, der mit seinem Privatleben nicht zurecht kam.“

 

Překlad: „Geniální rozervanec, vysoce talentovaný, vysoce inteligentní muzikant, který nedotáhl svůj soukromý život.“

Roman Schliesser, doyen rakouské společenské žurnalistiky

 

 

 

Originál: „Falco war der schrillste und unberechenbarste Künstler, den ich je getroffen habe.“

 

Překlad: „Falco byl nejpronikavější a nejnevypočitatelnější umělec, kterého jsem kdy potkala.“

Anette Humpe, producentka

 

 

 

Originál: „Ein intensiver Zeitgenosse aus einer anderen Welt – trotzdem ergaben sich wesentliche Berührungspunkte.“

 

Překlad: „Usilovně pracující člověk dneška z jiného světa – přesto se podstatně oddal společným zájmům.“

Hermann Nitsch, umělec

 

 

 

Originál: „Der Texter Falco war der Pionier des deutschsprachigen Hip Hop, seiner Zeit sicherlich 15 Jahre voraus. Für mich von sehr viel grösserer Bedeutung aber war, was er ohne Text erzählte. Seine Melodien hatten oft eine spröde Schönheit, Falcos Stimme erzeugte eine ganz sonderbare Atmosphäre. Über allem lag ein eigenartiger Zauber, eine egozentrische Mixtur aus Wehmut, Gier, grosser Angst und unerfüllter Sehnsucht. Falco hat ein grosses Geheimnis. Millionen von Plattenkäufern kannten es, aber eigentlich hat er es ihnen nie verraten.“

 

Překlad: „Textař Falco byl průkopníkem německy mluveného hip hopu, svého času určitě 15 let napřed. Pro mě ale mělo mnohem větší význam, co sdělil bez textu. Jeho melodie měly často nepoddajnou krásu, Falcův hlas vytvářel zcela zvláštní atmosféru. Nade všechno položil osobité kouzlo, jakousi egocentrickou směs ze zármutku, žádostivosti, velkého strachu a nenaplněné touhy. Falco měl jedno velké tajemství. Miliony těch, kteří si koupili jeho desky, to poznaly, ale vlastně jim to nikdy neprozradil.“

Olli Dittrich, herec

 

 

 

Originál: „Wir sind sehr stolz, ein Teil von Hans´ Leben gewesen zu sein. Wir haben uns mit ihm am enormen Erfolg gefreut, und da wir ihn ganz eng als kreativen Partner und als Freund in all den Jahren kennengelernthaben, glauben wir eines: Falco war einer der grössten Stars der Popmusik, und Hans war ein wahrer Freund.“

 

Překlad: „Jsme velmi hrdí, že jsme mohli být jednou částí Hansova života. Radovali jsme se s ním z ohromného úspěchu, a protože jsme ho poznávali během těch všech let jako kreativního partnera a jako přítele docela krátce, myslíme si jedno: Falco byl jednou z velkých hvězd populární hudby a Hans byl opravdový přítel.“

Rob & Ferdi Bolland, Falcovi producenti